Monthly Archives: март 2014

Покана за общо събрание на Сдружение Клуб Форд България

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, гр. София, ф.д. №10911/06 г. на СГС, БУЛСТАТ 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 12.04.2014 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани, Почивна Станция “Мини Марица Изток” (http://hotels.marica-iztok.com/bg_custom_location.html), при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2013 г.
2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2013 г.
3. Промени в Управителния съвет.
4. Промяна на Устава на Сдружението.
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Даниела Дянкова ……………………….
/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ  10.03.2014 г.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com