За нас

Сдружение “Клуб Форд България” е национален фен клуб на привържениците на Ford в България, юридическо лице с нестопанска цел, вписано в регистъра към Софийски градски съд по ЗЮЛНЦ през 2006 г.

Клуб Форд България е учреден и работи за постигане на следните цели:
– популяризиране и утвърждаване престижа на марката Форд в България;
– подпомагане и оказване съдействие на членовете си в техническо, информационно, административно-правно, и др. отношение, по повод придобиване, притежание и експлоатация на автомобили с марка Форд;
– организиране, представителство и защита интересите на своите членове пред трети лица, обществени и др. организации;
– утвърждаване и популяризиране на поведение на пътя, основано на взаимно уважение и толерантност, и при стриктно спазване правилата за движение.

За постигане на поставените цели, Клуб Форд България:
– създава, поддържа и развива интернет сайт и форум на клуба;
– създава, поддържа и периодично допълва информационна база данни, която е свободно на разположение на всички членове на клуба;
– осъществява контакт и взаимодейства с организации, юридически лица и физически лица, имащи сходни цели и интереси, или отношение към поставените от клуба цели;
– организира мероприятия /национални и локални/, съмостоятелно, или съвместно с други организации;
– представлява членовете си пред трети лица и защитава интересите им, в съответствие с целите на клуба.

Клуб Форд България извършва дейността си в интернет, чрез интернет страница https://www.clubford.org и форум https://www.clubford.org/forum/, които съществуват от 2002 г., както и чрез активност в социалната мрежа Facebook на официалната си страница. Форумът има хиляди уникални посетители ежедневно, десетки хиляди посещения месечно, над 31 850 регистрирани потребители, над 32 800 активни теми и над 346 000 потребителски мнения, като непрекъснато търпи възходящо развитие и популярност.
Отделно от интернет дейността, Клуб Форд България си партнира с много други сходни сдружения, държавни структури, обществени организации и търговски дружества (вкл. тясно сътрудничество с МОТО-ПФОЕ), включвайки се в благотворителни събития, общественополезни каузи или участвайки в реализацията на различни социално значими проекти. Поддържат се контакти с чуждестранни клубове и сдружения на фенове на марката Ford – напр. с Румъния, Гърция и др.
Ежеседмично се организират локално сбирки на фенове из страната, информация за които можете да намерите тук, а ежегодно се организира и национална среща на всички фенове на Форд от цяла България.

Основен орган на сдружението е Общото събрание, в чиято компетентност влизат всички основни въпроси, свързани със съществуването и дейността на клуба. В него участват всички членове на клуба, като всеки има право на един глас.
Клубът се управлява от Управителен съвет, който реализира целите на клуба във всички аспекти чрез предвидените в устава средства, изпълнява решенията на Общото събрание и представлява клуба.
Управителен съвет :
Председател – Иво Борисов (Major_Koenig)
Зам. Председател – Петър Димов (petardi)
Членове:
Камелия Дикова (cammy_di)

Целият устав на Клуб Форд България можете да прочетете тук, а всичко за членството в клуба можете да намерите тук.

За контакти:
Сдружение “Клуб Форд България”, БУЛСТАТ 175169022, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, кв. “Лозенец”, ул. “Люботрън”, бл. 30, вх. А, ет. 5, ап. 13, телефон 0888537401, e-mail: office@clubford.org.

Банкова сметка: Сдружение “Клуб Форд България”: IBAN: BG02 UBBS 8002 1002 9544 20, Банка: ОББ – клон Хладилника, BIC: UBBSBGSF.

https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/