Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 30.03.2019 г. от 14 часа. Събранието ще се проведе в община Тетевен, с. Рибарица, хотел Планината (https://www.planinata-bg.com/), при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2018 г.
2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2018 г.
3. Развитие на Сдружение Клуб Форд България през 2019 г.;
4. Промени в Управителния съвет.
5. Промяна на Устава на Сдружението.
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 15 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….
/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ 07.02.2019 г.

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

 

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 14.04.2018 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Велинград, гр. Велинград, хотел Зора (http://www.hotelzora.net/bg-bg), при следния дневен ред:

 

  1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2017 г.
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2017 г.
  3. Развитие на Сдружение Клуб Форд България през 2018 г.;
  4. Промени в Управителния съвет.
  5. Промяна на Устава на Сдружението.
  6. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

 

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….

/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ                                                                                                  27.02.2018 г.

реклама

q

Contact Form Powered By : XYZScripts.com