Category Archives: Без категория

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”
Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 22.06.2024 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Димитровград, Град Димитровград, Хотел Афродита Димитровград (https://hotelafrodita.bg) при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” 2023 г.
2. Представяне на финансовият отчет за 2023 г.
3. Доклад за финансовото състояние на Сдружението до 21.06.2024 г.
4. Промяна на Устава на Сдружението.
5. Промяна Управителният съвет.
6. Ликвидация на Сдружение „Клуб Форд България“
7. Определяне на ликвидатор
8. Разпределение на оставащото имущество след края на ликвидацията
9. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.
Председател на УС: Иво Борисов ……………………….
/ПОДПИС/
ГР. СОФИЯ 20.05.2024 г.

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 09.04.2022 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Дряново, Град Дряново, Бутиков хотел „ВСК Кентавър” (https://www.hotelkentavar.com) при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” 2021 г.
2. Представяне на финансовият отчет за 2021 г.
3. Доклад за финансовото състояние на Сдружението до 08.04.2022 г.
4. Дейност на Сдружение Клуб Форд България през 2022 г.
5. Промяна на Устава на Сдружението.
6. Промяна Управителният съвет.
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….
/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ 22.02.2022 г.

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 15.05.2021 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Априлци, Град Априлци, хотел Панорама (http://www.panoramabg.info/) при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” 2020 г.
2. Представяне на финансовият отчет за 2020 г.
3. Доклад за финансовото състояние на Сдружението до 15.05.2021 г.
4. Дейност на Сдружение Клуб Форд България през 2021 г.;
5. Промяна на Устава на Сдружението.
6. Промяна Управителният съвет.
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….
/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ 27.02.2021 г.

https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/