Покана за обществено обсъждане

Покан а

Промяна в Управителния Съвет

След дълго председателство и многобройни успехи досегашният председател на Управителният Съвет на Сдружение „Клуб Форд България“ взе решение да се оттегли от поста.

Целият екип на Сдружение „Клуб Форд България“ пожелава успех в новите начинания на Даниела Дянкова.

Официално това стана на случилото се общо събрание на 07.10.17 в град Казанлък.

След гласуване на новите кандидатури Управителният Съвет на Сдружение „Клуб Форд България“ е със следният състав:

Председател на УС: Иво Борисов

Зам. Председател на УС: Цветелин Цонев

Зам. Председател на УС: Светослав Неделчев

Член на УС: Камелия Дикова

Член на УС: Данаил Запрянов

За контакти с Председателя на УС: 0888 537 401

С Уважение,

Иво Борисов

Председател на УС

Сдружение „Клуб Форд България“

Покана за Общо Събрание на Сдружение Клуб Форд България

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, гр. София, ф.д. №10911/06 г. на СГС, БУЛСТАТ 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 07.10.2017г. от 15:00 часа. Събранието ще се проведе в община Казанлък, гр. Казанлък, хотел Чифлика , при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2017г.
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2016 – 2017 г.
  3. Промени в Управителния съвет.
  4. Разни (например идеи и организация на събития и събори, рекламна дейност, активизиране и въвличане клубните членове в клубния живот и организация и др.)

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по-късно – от 16:00 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Даниела Дянкова

 ГР. СОФИЯ 01.09.2017 г.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com