Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 28.03.2020 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Асеновград, село Бачково, Комплекс Магията на Родопите (https://hotel-10816.business.site/)при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” 2019 г.
2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението до 27.03.2020 г.
3. Дейност на Сдружение Клуб Форд България през 2020 г.;
4. Промяна на Устава на Сдружението.
5. Промяна Управителният съвет.
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….
/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ 18.02.2020 г.

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 02.11.2019 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Габрово, град Габрово, бизнес хотел Мак  Габрово (http://hotelmakgabrovo.bg/)при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” до 30.10.2019 г.
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението 30.10.2019 г.
  3. Развитие на Сдружение Клуб Форд България през 2020 г.;
  4. Промяна на Устава на Сдружението.
  5. Промяна Управителният съвет.
  6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….

                         /ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ                                                                                                 01.10.2019 г.

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 30.03.2019 г. от 14 часа. Събранието ще се проведе в община Тетевен, с. Рибарица, хотел Планината (https://www.planinata-bg.com/), при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2018 г.
2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2018 г.
3. Развитие на Сдружение Клуб Форд България през 2019 г.;
4. Промени в Управителния съвет.
5. Промяна на Устава на Сдружението.
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 15 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….
/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ 07.02.2019 г.

https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/