Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 02.11.2019 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Габрово, град Габрово, бизнес хотел Мак  Габрово (http://hotelmakgabrovo.bg/)при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” до 30.10.2019 г.
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението 30.10.2019 г.
  3. Развитие на Сдружение Клуб Форд България през 2020 г.;
  4. Промяна на Устава на Сдружението.
  5. Промяна Управителният съвет.
  6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….

                         /ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ                                                                                                 01.10.2019 г.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com