Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 30.03.2019 г. от 14 часа. Събранието ще се проведе в община Тетевен, с. Рибарица, хотел Планината (https://www.planinata-bg.com/), при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2018 г.
2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2018 г.
3. Развитие на Сдружение Клуб Форд България през 2019 г.;
4. Промени в Управителния съвет.
5. Промяна на Устава на Сдружението.
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 15 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….
/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ 07.02.2019 г.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com