Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 28.03.2020 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Асеновград, село Бачково, Комплекс Магията на Родопите (https://hotel-10816.business.site/)при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” 2019 г.
2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението до 27.03.2020 г.
3. Дейност на Сдружение Клуб Форд България през 2020 г.;
4. Промяна на Устава на Сдружението.
5. Промяна Управителният съвет.
6. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….
/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ 18.02.2020 г.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com