Покана за Общо Събрание на Сдружение Клуб Форд България

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, гр. София, ф.д. №10911/06 г. на СГС, БУЛСТАТ 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 22.10.2016 г. от 15 часа в Туристически учебен център „Момина крепост“ , местност Ксилифор, Велико Търново. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2016г.
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2015 – 2016 г.
  3. Промени в Управителния съвет.
  4. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по-късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС: Даниела Дянкова

 ГР. СОФИЯ 21.09.2016 г.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com