Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

Покана за свикване на общо събрание на Сдружение “Клуб Форд България”

 

Управителният Съвет на Сдружение “Клуб Форд България”, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175169022, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на Сдружението на 14.04.2018 г. от 15 часа. Събранието ще се проведе в община Велинград, гр. Велинград, хотел Зора (http://www.hotelzora.net/bg-bg), при следния дневен ред:

 

  1. Отчет за дейността на Сдружение “Клуб Форд България” през 2017 г.
  2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и представяне на финансов отчет за 2017 г.
  3. Развитие на Сдружение Клуб Форд България през 2018 г.;
  4. Промени в Управителния съвет.
  5. Промяна на Устава на Сдружението.
  6. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.21 ал.(2) от Устава, общото събрание се отлага за провеждане с един час по- късно – от 16 часа, при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

 

Председател на УС: Иво Борисов ……………………….

/ПОДПИС/

ГР. СОФИЯ                                                                                                  27.02.2018 г.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com